Q
u
i
c
k

C
o
n
t
a
c
t

Our Blogs

Our Blogs

18 Oct
8

💢കാനഡായിലേക്കു പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപെട്ട കാര്യങ്ങൾ

💢കാനഡായിലേക്കു പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

1 ) https://www.canada.ca/…/immigrat…/services/study-canada.html

💢കാനഡയിലെ കോളേജ് / യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ

http://thegreenestworkforce.ca/index.php/en/schools/

💢കാനഡായിൽ ജോലി തേടുന്നതിനുള്ള കാര്യവിവരങ്ങൾ

https://www.canada.ca/…/prepare…/prepare-work/look-jobs.html

💢PGWP (Post Graduation Work Permit) - പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടാൻ യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ Permanent Resident ആയി കാനഡായിൽ തുടരാനും ആവുകയുള്ളൂ...നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് PGWP (Post Graduation Work Permit) കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ

https://www.canada.ca/…/designated-learning-institutions-li…

ഈ ലിങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ പേരിന്റെ വലത്തെ അറ്റത്ത് Offers PGWP eligible programs എന്ന തലകെട്ടിനു താഴെ NO എന്നാണു വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അടുക്കുകയെ വേണ്ടാ.. ഇത്തരം കോളേജുകളിൽ പഠിച്ച പല കുട്ടികൾ, ഇന്ന് നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ പാതയിലാണ്.